Standard salgsbetingelser

Sist oppdatert: 10/06/24

1. GENERELT

1.1 Standard salgsbetingelser gjelder, med mindre annet skriftlig er avtalt, for alle avtaler om kjøp mellom Time Recorder Co. AS (nedenfor kalt LEVERANDØREN) og kjøperen (nedenfor kalt KUNDEN). Salgsbetingelsene er å anse som en del av kjøpeavtalen mellom LEVERANDØREN og KUNDEN der det i ordredokumentene er vist til nærværende betingelser.


2. PRISER

2.1. Priser angitt i ordrebekreftelsen gjelder fritt lager Oslo (EXW), hvis ikke annet er spesifisert.

2.2. Faktura forfaller til betaling 15 dager fra fakturadato hvis ikke annet er avtalt.

2.3. Ved for sen betaling beregnes morarenter ihht morarenteloven.

2.4. Reklamasjon på faktura må skje innen 8 dager fra fakturadato.


3. LEVERING

3.1. Leveringstiden regnes fra den dag bestillingen er mottatt, forutsatt at alle detaljer i forbindelse med leveringen er klarlagt. Dersom KUNDEN forandrer spesifikasjonen i løpet av leverings-tiden, tas forbehold om forsinket levering.

3.2. I tilfelle force majeure, er LEVERANDØREN berettiget til tilsvarende forlengelse av leverings-tiden. Med force majeure forstås krig, lockout, streik, brann, import eller eksportrestriksjoner på utstyr som inngår i leveringen, samt hendelser
som ligger utenfor LEVERANDØRENS kontroll.

 

4. LEVERANSENS KVALITET

4.1. LEVERANDØREN er ansvarlig for at leveranser og ytelser som LEVERANDØREN står for, tilsammen gir et anlegg som tilfredsstiller oppgitte krav og spesifikasjoner


5. SALGSPANT

5.1. LEVERANDØREN har salgspant i utstyret inntil full betaling har funnet sted.


6. GARANTI

6.1. LEVERANDØREN garanterer i 12 måneder fra leveringstidspunktet at utstyret er riktig konstruert, og fri for fabrikasjonsfeil.

6.2. Dersom KUNDEN oppdager feil/mangler på utstyret innenfor den i pkt. 6.1 nevnte frist, plikter han omgående å underrette LEVERANDØREN som snarest mulig plikter å utbedre feilen/mangelen. Transport, ansvar, fraktkostnad og emballering dekkes av KUNDEN. LEVERANDØREN fraskriver seg konsekvensansvar.

6.3 LEVERANDØREN er ikke ansvarlig for skader som oppstår på grunn av ytre årsaker, filbehandling eller skjødesløshet. Dersom reparasjoner utføres av KUNDEN uten LEVERANDØRENS godkjennelse, anses garantitiden som utløpt.

6.4. For å sikre et forsvarlig vedlikehold av utstyret, bør KUNDEN inngå separat servicekontrakt med LEVERANDØREN, på de til enhver tid gjeldende servicevilkår.

Klar for en prat?

Er du usikker på hvilket produkt du skal velge?
Send oss en henvendelse å få gode råd.